Generelt om Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug

Generelt om www.engelsborg.dk

Her finder du oplysninger, der er relevante for beboerne i Engelsborg Villakvarter.

Engelsborg Villakvarter Vejejerlaug omfatter:

Chr. Winthersvej, Viggo Stuckenbergsvej, Sophus Schandorphsvej og Hartmannsvej

Beboerne på disse veje er ifølge tinglyst deklaration pligtige medlemmer af vejejerlauget.

Desuden er der frivillige medlemmer fra Gl. Bagsværdvej og Nybrovej.

Vejejerlauget arbejder for

  • at varetage fælles interesser med hensyn til veje, fortove, stier og bådplads.
  • at være interesseorganisation for kvarterets beboere og det omgivende samfund i forbindelse med fx den overordnede offentlige planlægning,
  • at vedligeholde en god kommunikation mellem beboerne ved forskellige sociale tiltag.

Kontaktoplysninger

Kontakten til hjemmesiden går via: bestyrelsen@engelsborg.dk

Tinglyst medlemskab

Fra 1. April 2023

Per 1. April 2023 har Lyngby Taarbæk Kommune (LTK) optaget Viggo Stuckenbergs Vej (VSV), Christian Winthers Vej (CWV), Sophus Schandorphs Vej (SSV) som kommunale veje. Det betyder at LTK nu ejer vejene og fortovene på CWV, VSV og SSV, som derfor er omfattet af regelsættene i Vejloven. Hartmannsvej (HMV) forbliver en privat fællesvej og er derfor omfattet af privatvejsloven.

Grundlæggelse

Bestyrelsen har fra Landsarkivet fået en kopi af vejenes originale skøde i Skøde og Pant-protokollen fra d. 9. januar 1924. (Denne kopi kan læses her :  Skøde og pantprotokollen). I skødet står indledningsvist: ”Underskrevne A/S Engelsborg ved sagfører Henning Hansen skøder og endeligt overdrager herved til ”Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug” ved dets til enhver tid værende bestyrelse følgende til veje udlagte arealer med tilhørende gangstier: Viggo Stuckenbergsvej (vejarealets matrikelnumre er angivet), Christian Winthers Vej (vejarealets matrikelnumre er angivet), Sophus
Schandorphs Vej (vejarealets matrikelnumre er angivet) og Hartmannsvej (vejarealets matrikelnumre er angivet). Vejarealerne overdrages i den stand, hvori de nu er og forefindes og er besigtigede med de rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed de har tilhørt A/S Engelsborg”. D.v.s. kvarterets veje er
udmatrikuleret i en række selvstændige matrikler, som siden 1924 har været ejet af Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug. (Deraf også navnet Vej – ejer – laug). Vi, der bor på kvarterets 4 veje, ejer således vejene tilsammen på samme måde som beboerne i en andelsboligforening tilsammen ejer deres
trappeopgange. De enkelte husejere i kvarteret ejer således ikke deres (eget) fortov eller en del af den vej, som de bor på, men tilsammen ejer alle 148 medlemmer i Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug de matrikler, som de 4 veje ligger på. Som nævnt i det sidste nyhedsbrev (december 2006) nævner skødet også, at ”Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug oppebærer og tilsvarer alle forfaldende Indtægter og Udgifter”, og at ”Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug overdrages Påtaleretten med Hensyn til Veje og Fortoves Vedlige- og Renholdelse m.v.”. På samme måde, som man i en  andelsboligforening skal blive enige om opgangenes vedligeholdelse, farve, belysning, rengøring m.m., skal vi i Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug blive enige om niveauet for de udgifter, som løbende kræves for drive, vedligeholde og videreudvikle vejene. En lang række af disse udgifter er endda lovbefalede ifølge ”Lov om Private Fællesveje”. Som fælles ejer af de 4 veje er vi alle pligtige til at betale disse udgifter. Kommunen er vejmyndighed og skal blandt andet sikre, at vejene er i en sådan tilstand, at alle sikkert kan færdes på disse. Konstateres vejenes og fortovenes tilstand at være i en for dårlig forfatning, vil kommunen som vejmyndighed kunne gå til ejeren (Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug) og opkræve betaling for en udbedring af forholdene. Som beboer i kvarteret og medejer af Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har man derfor en række lovmæssige pligter og må naturligvis betale for opfyldelsen af disse.
Ligesom man i mange andelsboligforeninger kan være uenige om, hvorvidt opgangene skal have nye lamper, ny belægning, nye vinduer, dørtelefonanlæg etc., har der gennem tiderne også været uenigheder blandt Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug’s medlemmer om, hvorledes og hvordan vejene skal
vedligeholdes og udvikles. (Bl. a. kostede det i sin tid mange penge at få vejene asfalteret og få sat kantsten). I de senere år har det især været omkring fortovenes beskaffenhed, hastighedsdæmpende foranstaltninger, vejtræer og belysning at bølgerne har gået højt, men på demokratisk vis er der altid direkte (på generalforsamlingen) eller indirekte (gennem bestyrelsen) fundet en afgørelse, som alle medlemmer har accepteret og efterlevet.
Kort sagt:
  • Der er tinglyst byrde om betaling af vejafgift på samtlige matrikler i Digterkvarteret.
  • Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har fra 1924 ejet vejmatriklerne, med ret til at oppebære vejafgift på 25 øre pr. alen på alle udstykkede matrikler
  • Hvis de 25 øre fremtidsdiskonteres (forbruger prisindeks 2016, Danmarks Statistik) fra 1906 (hvor byrden på 25 øre pr. alen blev indført (tinglyst) af A/S Engelsborg, der dengang erhvervede vejmatriklerne) og frem til 2016, svarer 25 øre til 16,8 kr. i 2016. (1 alen er lig med 0,63 meter).
  • Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har ca. 3.500 meter fortov (begge vejsider) i kvarteret. Fordelt på 148 ejendomme giver dette et gennemsnit på ca. 23,5 meter fortov til hvert medlem, (solidarisk løsning).
  • 23,5 meter fortov svaret til ca. 37,3 alen fortov. 37,3 x 16,8 kr. = 627 kr.

I 2008 blev det vurderet, at kontingentet burde opkræves efter behov i henhold til beslutning på årets generalforsamling – i stedet for at fastholde den ovenfor viste beregningsform.